لوډر انځور
د ساحې پوښی

د فاریوم الائنس اټوسټیت. آر

د یوې برخې په توګه د بحثونو لپارهاوټیسټیک اتحاد (فرانسه) ټلواله
  • پدې کتګورۍ کې 8 موضوعګانې او 11 ځوابونه شامل دي.

دوی له موږ سره مرسته کوي

څنګه پوهیدلو لپاره لوګو کلیک وکړئ