لوډر انځور
د ساحې پوښی

ډلو

تاسو د ګروپونو لټون کوئ ټلواله | محافظت (FR)

د حسی ، ذهني یا نورو بریدونو پروړاندې محافظت [ارګ اوټ | ټلواله | ساتنه]

دوی له موږ سره مرسته کوي

څنګه پوهیدلو لپاره لوګو کلیک وکړئ